Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Projekty

EŠIF OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020: ZOZNAM PUBLIKÁCII

Bezpecne_a_udrzatelne_budovy_a_ich_prostredie.pdf

Názov projektu: Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie 

Kód projektu: 313011T578

Zoznam publikácií 

 

 

Projekty financované Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a Slovenskej akadémie vied

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0557/18

Názov projektu: Výskum a vývoj procesných produktových inovácií moderných metód výstavbyv kontexte princípov Industry 4.0

Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

Doba riešenia: 2018 – 2021

 

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0524/18

Názov projektu: Efektívne využitia alternatívnych kamenív  nižšej kvality prostredníctvom moderných techník prípravy betónov

Vedúci projektu: doc. Ing. Alena Sičáková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2018-2021

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0674/18

Názov projektu: Teoretická a experimentálna analýza architektonisko-konštrukčných tvarov  a fragmentov obalových konštrukcií budov určených pre náročné klimatické podmienky

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

Doba riešenia: 2018-2021

 

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0648/17

Názov projektu: Štúdium kľúčových environmentálnych parametrov stavebných materiálov vo väzbe na ich environmentálnu bezpečnosť

Vedúci projektu: prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2017- 2020

 

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0389/17

Názov projektu: Transparentné konštrukcie v interakcii súčasnej architektúry a ochrany zdravia človeka

Vedúci projektu: doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD.

Doba riešenia projektu: 2017 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0697/17

Názov projektu: Návrh technickej platformy hygienického auditu na elimináciu mikrobiologického znečistenia v rozvodoch vody a vzduchotechniky v nemocniciach Vedúci projektu: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD.

Doba riešenia projektu: 2017 – 2020

 

Typ a číslo projektu: VEGA  2/0042/17

Názov projektu: Energetické vplyvy slnečného žiarenia a integrovaných obvodových konštrukcií na kvalitu prostredia v budovách a mestách

Vedúci projektu: doc. Ing. Satnislav Darula, CSc. (USTARCH SAV)

Zástupca vedúceho projektu za rezort MŠ: doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.

Doba riešenia projektu: 2017 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA  1/0828/17

Názov projektu: Výskum a využitie znalostne orientovaných systémov pre potreby modelovania nákladových a ekonomických parametrov v informačnom modeli budov 

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Doba riešenia projektu: 2017 – 2020

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0302/16

Názov projektu: Analýza inteligentných adaptívnych nosných systémov vystavených statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia

Vedúci projektu: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0108/16

Názov projektu: Statická a únavová odolnosť uzlov a prvkov oceľových a kompozitných oceľobetónových konštrukcií

Vedúci projektu: prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0078/16

Názov projektu: Riešenie problémov s porušením rozhrania pri mechanickom namáhaní efektívnymi numerickými metódami s aplikáciami v stavebnom inžinierstve

Vedúci projektu: doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Typ a číslo projektu:  VEGA 1/0307/16

Názov projektu: Výskum kvality vnútorného prostredia budov pre školstvo a vzdelávanie zameraný na ochranu zdravia detí a mládeže

Vedúci projektu: doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0661/16

Názov projektu: Správanie sa nosných prvkov z obyčajného a ľahkého betónu ovplyvnených teplotou

Vedúci projektu: doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0277/15

Názov projektu: Udržateľné stavebné materiály na báze rýchloobnoviteľnej a recyklovanej suroviny

Vedúci projektu: prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.

Doba riešenia: 2015 – 2018

 

Typ a číslo projektu: VEGA  2/0145/15

Názov projektu: Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie  materiálov

Vedúci projektu: Ing. Alena Luptáková, PhD. (UGt SAV)

Zástupca vedúceho projektu za SvF TUKE:  prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2015 – 2018

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0563/15

Názov projektu: Využitie progresívnych metód pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd

Vedúci projektu: prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

Doba riešenia: 2015 -2018

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0477/15

Názov projektu: Numerická analýza a modelovanie interakčných úloh viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov

Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD

Doba riešenia: 2015-2018

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0202/15

Názov projektu: Bezpečné a udržateľné hospodárenie s vodou v budovách tretieho

milénia

Vedúci projektu: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Doba riešenia: 2015-2018

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0538/16

Názov projektu: Analýza progresívnych parametricky navrhovaných priestorových konštrukčných sústav vytvorených z kompozitov na báze dreva

Vedúci projektu: doc. Ing. Ján Kanócz, PhD. (FU TUKE)

Zástupca projektu: doc. Ing. Marian Rovňák, PhD.

Doba riešenia: 2016 – 2019

 

Projekty financované Kultúrnou edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Typ a číslo projektu: KEGA 059TUKE-4/2019

Názov projektu: M-learningový nástroj pre inteligentné modelovanie parametrov staveniskovej štruktúry v prostredí zmiešanej reality

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Doba riešenia: 2019 - 2021

 

Typ a číslo projektu: KEGA 032ŽU-4/2018

Názov projektu: Rozvoj edukačnej podpory študijného programu pozemné stavby

Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

Zodpovedný za TUKE:  doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

Doba riešenia: 2018 – 2020

 

Typ a číslo projektu: KEGA 073TUKE-4/2018

Názov projektu: Systematizácia univerzitného laboratória za účelom diverzifikácie jeho činnosti do procesu výučby, výskumu a pre stavebnú prax

Vedúci projektu: Ing. Marcela Ondová, PhD.

Doba riešenia: 2018-2020

 

Typ a číslo projektu: KEGA 019ŽU-4/2018

Názov projektu: Skutočné pôsobenie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov

Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

Zodpovedný za TUKE:  prof. Vincent Kvočák, Ph.D.

Doba riešenia: 2016-2018

 

Typ a číslo projektu: KEGA 059TUKE-4/2018

Názov projektu: Podpora zručnosti využívania BIM technológie v životnom cykle stavby

Vedúci projektu: doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.

Doba riešenia: 2017-2019

 

Projekty financované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Typ a číslo projektu: APVV-15-0777

Názov projektu: Bezkontaktná detekcia a kvantifikácia povrchových deformačných polí v miestach diskontinuít silového toku v stavebných nosných konštrukciách

Vedúci projektu: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Doba riešenia: 2016 – 2020

 

Typ a číslo projektu: APVV-17-0549

Názov projektu: Výskum znalostných a virtuálnych technológií podporujúcich inteligentné projektovanie a realizáciu stavieb s dôrazom na ich ekonomickú efektívnosť a udržateľnosť

Vedúci projektu: doc. Ing., Mésároš Peter, PhD. 

Doba riešenia:

 

Typ a číslo projektu: APVV-15-0486

Názov projektu: Analýza vplyvu spriahnutia v mostoch so zabetónovanými nosníkmi

Vedúci projektu: prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

Doba riešenia: 2016 – 2020

 

Typ a číslo projektu: APVV-18-0360

Názov projektu: Aktívna hybridná infraštruktúra pre špongiové mesto

Vedúci projektu: prof. Ing., Vranayová Zuzana, PhD. 

Doba riešenia:

 

Typ a číslo projektu: SK-PL-18-0033

Názov projektu: Posúdenie environmentálneho rizika v súvislosti s prispôsobením sa zmene klímy

Vedúci projektu: doc. Ing., Zeleňáková Martina, PhD.

Doba riešenia: 

 

Typ a číslo projektu: SK-PT-18-0008

Názov projektu: Hydrologické riziko: od prebytku po nedostatok vody

Vedúci projektu: doc. Ing., Zeleňáková Martina, PhD.

Doba riešenia: 

 

Typ a číslo projektu: SK-AT-2017-0023 (WTZ)

Názov projektu: Architektúra obnovy škôl pre budúcnosť (Architecture for future school renovation)

Vedúci projektu: doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

Doba riešenia: 

 

Projekty financované z Operačného programu kvalita životného prostredia

Typ a číslo projektu: NFP310010R074

Názov projektu: Zvyšovanie informovanosti obyvateľov najmä Košického a Prešovského samosprávneho kraja v oblasti udržateľnosti vodných zdrojov s dôrazom na zapojenie žiakov škôl

Doba riešenia: 11/2019 - 10/2021

Projektový manažér:

 

Zahraničné projekty

Typ a číslo projektu: Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education; Agreement Number: 2015-1-IT02-KA203-014974

Názov projektu: Housing Policies for Sustainable Construction (PAES)

Project partners: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, UNIVERSITA DELLA CALABRIA, UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI (ROMANIA), TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF SERRES, GREEK ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

Zodpovedný za TUKE: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Doba riešenia: 2015-2018

 

Typ a číslo projektu: Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme SKHU/1601

Názov projektu: Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment. University of Miskolc, Hungary, University of Miskolc

Vedúci projektu: doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Doba riešenia: 2017-2019

 

Typ a číslo projektu: Research Fund for Coal and Steel – RFCS-2016/754072

Názov projektu: Temperature assessment of a vertical member subjected to LOCAlised Fire Dissemination

Koordinátor projektu: Dr. Francois Hanus, ArcelorMittal Global, Luxemburg

Vedúci (za TUKE): Ing. Mohamad Al Ali, PhD.

Doba riešenia: 2017-2018 (18 mesiacov, štart 01.07.2017)