Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

O nás

Milé študentky, študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vás srdečne privítať v novom akademickom roku 2019/2020! Chcel by som privítať všetkých, ktorí sa rozhodli študovať na našej fakulte a po prvýkrát vstúpia na pôdu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vítam aj všetkých tých, ktorí na fakulte budú pokračovať v I.,  II. alebo III. stupni štúdia.

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976, s pôsobnosťou od februára 1977, ako v poradí piata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Za roky fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 8 000 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch, a to ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní, či pedagogickí  pracovníci. Počas svojej existencie fakulta prechádzala neustálym vývojom, až sa vyprofilovala na fakultu, ktorá je uznávaná nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Svojimi výsledkami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti sa v súčasnom období zaradila medzi stabilné fakulty Technickej univerzity v Košiciach, čoho dôkazom je aj certifikát o medzinárodnej akreditácií EUR-ACE, podľa kritérií európskych akreditačných agentúr, ktorý garantuje, že úroveň fakulty zodpovedá úrovni európskych technických univerzít. V súčasnosti na Stavebnej fakulte študuje vo všetkých stupňoch a formách štúdia viac ako 700 študentov. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, v študijných odboroch Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo. Vo všetkých štyroch vyššie uvedených študijných odboroch má fakulta udelené práva habilitácií a inaugurácií.

Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré zabezpečujú výskum a komplexnú pedagogickú činnosť. Sú to: Ústav inžinierskeho staviteľstva, Ústav pozemného staviteľstva, Ústav environmentálneho inžinierstva a  Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve. Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk - katedier a laboratórií, ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch. Za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty v oblasti výskumu, vývoja inovácií a znaleckej činnosti boli na fakulte zriadené účelové pracoviska a to: Laboratórium excelentného výskumu a Znalecký ústav v odbore stavebníctvo.

Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho prepojenie s výskumom. Naši pedagogickí  a vedeckí pracovníci spolu so študentmi, hlavne tretieho stupňa, sú zapojení do riešení domácich a zahraničných výskumných projektov. K skvalitňovaniu výskumnej práce fakulty veľmi prispeli projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých má fakulta zriadené Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych konštrukcií, materiálov a technológií, ktoré je významným výskumným a vzdelávacím pracoviskom, umožňujúcim realizovať náročný výskumný program v oblasti stavebníctva.

Stavebná fakulta, v súvislosti s požiadavkami praxe na potrebu odborníkov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenska, pripravila a v súčasnosti má akreditované nové študijné programy v 1. a 2. stupni štúdia so zameraním na realizáciu dopravných stavieb. Študenti v týchto programoch budú záverečné semestre štúdia absolvovať v praxi. Počas pôsobenia vo firmách  vypracujú pod vedením pedagóga z fakulty a konzultanta z praxe záverečnú prácu na tému pripravenú za spolupráce fakulty a firmy, v ktorej bude študent pôsobiť. Na nepokrytý dopyt praxe po statikoch budov sme reagovali poskytnutím programu druhého stupňa – Nosné konštrukcie budov. Potrebu praxe na špecializovaných odborníkov v oblasti stále náročnejších technických zariadení v budovách a v oblasti hospodárenia s vodou, sme riešili pomocou programu druhého stupňa s názvom Technické zariadenia budov a programu prvého a druhého stupňa Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine. Vo všetkých akreditovaných študijných programoch fakulta vytvára podmienky na priebežné absolvovanie praxe počas semestra v realizačných a projekčných firmách, čo výrazne prispieva k uplatneniu našich absolventov.

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania na fakulte je aj celoživotné vzdelávanie, v ktorom fakulta ponúka akreditované programy zamerané na vzdelávanie a prípravu znalcov v odbore stavebníctvo, na prípravu odborníkov pre projektovanie v systéme BIM, na vzdelávanie manažérov stavebných projektov, stavbyvedúcich a stavebných dozorov a tiež na prípravu odborníkov v oblasti vodných stavieb.

Fakulta udržiava a rozvíja kontakty s mnohými univerzitami, fakultami a vedecko-pedagogickými pracoviskami doma aj v zahraničí, hlavne prostredníctvom mobilít študentov a pedagógov, ako aj prostredníctvom vzdelávacích a výskumných programov. Pre neustále zlepšovanie výkonnosti fakulty v hlavných procesoch univerzitného systému, zameraného na činnosti v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podnikania a na podporu transferu znalostí a konkrétnych aktivít fakulta spolupracuje s inštitúciami zo štátnej a podnikateľskej sféry.

Milé študentky a študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia želám Vám v nasledujúcom akademickom roku veľa úspechov, tvorivých síl v náročnom, ale určite zaujímavom štúdiu na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

    
dekan fakulty

Adresa fakulty:
Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4,  042 00 Košice
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710