Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Príchod cudzincov (UA) na SVK (informácie k 27.8.2020)

Display portlet menu
Späť na novinky

Príchod cudzincov (UA) na SVK (informácie k 27.8.2020)

Správy

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach bude na základe dohovoru povoľovať vstup na územie SR (novoprijatým študentom, ktorí ešte nemajú udelený prechodný pobyt) na základe týchto dokumentov:

  1.  Rozhodnutie o prijatí / podmienečnom prijatí (originál)
  2.  Pozvánka na zápis (vytlačený sken dokumentu, ktorý im odošlú zo študijného oddelenia fakulty emailom aj v prípade, že sa konal online). Bez tejto pozvánky nebudú môcť novoprijatí študenti prekročiť hranicu.

A) Odporúčania pre novoprijatých študentov z Ukrajiny, ktorí sa chystajú prekročiť hranicu so Slovenskom v auguste 2020

Pri vstupe na územie Slovenska sa musí študent preukázať dokladom, ktorý mu umožní prekročiť hranicu (pozvánka na zápis (kópia), rozhodnutie o podmienečnom prijatí (originál)).

Pri prekročení hranice musí doložiť negatívny COVID test - nie starší ako 96 hodín (odporúča sa urobiť si aj niekoľko kópií testu, aby sa mohli aj inde preukázať aspoň kópiou).

Potom študent postupuje podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/), teda má sa prihlásiť na príslušný úrad, absolvovať minimálne 5-dňovú samoizoláciu, následne sa dostaviť na COVID test a po negatívnom výsledku COVID testu môže prísť podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia na cudzineckú políciu.

Ak nebude postup dodržaný, bude sa žiadateľ riešiť v správnom konaní a môže mu cudzinecká polícia na mieste uložiť pokutu do 1000 EUR.

Vydanie potvrdenia o štúdiu pre Cudzineckú políciu pre študentov z Ukrajiny bude podmienené predložením notársky overených a preložených dokladov o ukončenom vzdelaní (aj keď sa už zapísali).

Nostrifikácia dokladov o ukončenom vzdelaní musí byť predložená na fakultu v 09/2020.

Odporúčame, aby si študent priniesol so sebou potraviny minimálne na 5 dní, kvôli absolvovaniu povinnej karantény. Počas karantény sa musí študent zdržiavať na svojej izbe.

Študent musí nahlásiť minimálne 3 dni pred príchodom na Slovensko kedy sa dostaví na Študentské domovy a jedálne TUKE (internát) na emailovú adresu: bozena.dopirakova@tuke.sk (informácie k ubytovaniu aj na https://student.tuke.sk/student/detailSpravy/44320928.mais a Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ŠD s trvalým pobytom mimo územia SR)!!!

Pre študentov je potrebné si uvedomiť, že tieto odporúčania sú platné v čase ich vydania (tj. 10. augusta 2020) a môžu sa zo dňa na deň zmeniť v dôsledku vývoja pandémie COVID-19 v SR a vo svete.

Preto je nutné sledovať aj odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zastupiteľských úradov v zahraničí (Veľvyslanectvo v Kyjeve/konzulát v Užhorode).

B) Podanie žiadosti o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii v Košiciach

Účel pobytu študenti dokladujú

  • Potvrdením o tom, že je zapísaný ako študent fakulty (potvrdenie o štúdiu), ktoré musí byť podpísané štatutárom fakulty a potvrdené pečiatkou. Vydanie tohto potvrdenia je podmienené predložením notársky overených a preložených dokladov o ukončenom vzdelaní. Nostrifikáciu dokladov o ukončenom vzdelaní musí študent predložiť na fakultu v 09/2020.
  • Alternatívne môže účel dokladovať rozhodnutím o prijatí / podmienečnom prijatí - toto rozhodnutie nesmie byť staršie ako 90 dní, musí ísť o originál a podpísané štatutárom fakulty. Ak pri podaní žiadosti študent predloží takéto rozhodnutie, bude musieť dodatočne doložiť potvrdenie o tom, že je zapísaný. V tomto prípade postačí potvrdenie vydané študijným oddelením.
  • Pri neplnoletých študentoch sa vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby. Toto neplatí, ak je podpis zákonného zástupcu na žiadosti o udelenie prechodného pobytu notársky overený, v tomto prípade môže samostatne podať žiadosť aj študent, ktorý je neplnoletý.
  • V prípade ak ide so študentom podávať žiadosť splnomocnená osoba, je potrebné aby malo splnomocnenie všetky formálne náležitosti. Ak bolo podpísané pred notárom v zahraničí, je nutné jeho vyššie overenie (apostille resp. superlegalizácia) a úradný preklad do Slovenského jazyka. Zároveň bude cudzinecká polícia požadovať, aby bol podpis splnomocnenej osoby na žiadosti notársky overený.

C) O prechodný pobyt je možné požiadať aj na veľvyslanectve v Kyjeve

Zákon hovorí, že si študenti môžu podať žiadosť na zastupiteľskom úrade v zahraničí (Veľvyslanectvo v Kyjeve/konzulát v Užhorode).