Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Študentská vedecká a odborná činnosť

Display portlet menu

Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká a odborná činnosť v roku 2024

 • 9. máj 2024 – ŠVOČ na SvF TUKE
 • 16. máj 2024 – XXIV. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (Stavebná fakulta TUKE)

 

Medzinárodné kolo súťaže ŠVOČ

XXIV. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky v ak. roku 2023/2024

ŠVOČ 2024

O súťaži:

Cieľom súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti je najmä podnietiť záujem študentov o vedeckú a výskumnú prácu a zoznámiť ich s princípmi jej tvorby.

Súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (ďalej len ŠVOČ ČR a SR) sa môžu zúčastniť študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT v Prahe, VUT v Brne, VŠB-TU v Ostrave, STU v Bratislave, ŽU v Žiline a TU v Košiciach. Za študenta sa považuje ten, kto v čase konania súťaže ešte neukončil štúdium vykonaním štátnych záverečných skúšok.

Odborné sekcie:

Súťaž ŠVOČ ČR a SR prebieha v 11-tich odborných sekciách:

 1. Pozemné stavby a architektúra
 2. Vodné stavby a vodné hospodárstvo
 3. Dopravné stavby
 4. Stavebná mechanika
 5. Materiálové inžinierstvo
 6. Inžinierske konštrukcie a mosty
 7. Geotechnika
 8. Geodézia a kartografia
 9. Technické zariadenia budov a energia budov
 10. Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb
 11. Mestské, krajinné a environmentálne inžinierstvo

Dôležité termíny:

 • Otvorenie možnosti registrácie: od 29.4.2024
 • Ukončenie podania záväzných prihlášok z fakúlt (študenti, porota, Rada ŠVOČ): do 9.5.2024
 • Nahranie súťažných prác (elektronicky do online úložiska): do 12.5.2024
 • Sprístupnenie súťažných prác odbornej komisii a členom Rady ŠVOČ: 14.5.2024
 • Konanie súťaže: 16.5.2024

Dokumenty:

Registrácia účastníkov a nahrávanie súťažných prác:

Program medzinárodnej súťaže:

Organizačné pokyny k ubytovaniu a doprave:

Výsledky XXIV. ročníka súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky:


 

Fakultné kolo súťaže ŠVOČ na Stavebnej fakulte TU v Košiciach

Cieľom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na vysokých školách je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov.

ŠVOČ predstavuje „súťaž“, ktorá študentom Stavebnej fakulty Technickej univerzity (SvF TUKE) vytvára vedecko-odborný priestor pre ich aktívnu účasť v realizovanom výskume na fakulte.

ŠVOČ ponúka študentom SvF TUKE možnosť vypracovať vedecké a odborné práce na témy súvisiace predovšetkým s oblasťou štúdia na fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania.

Získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe bakalárskej alebo diplomovej práce, a tiež si vyskúšajú prezentačné schopnosti pri obhajobe odbornej problematiky.

ŠVOČ na SvF TUKE sa stala integrálnou súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít našich študentov.

 

Archív výsledkov ŠVOČ