Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Inauguračné a habilitačné konanie

Display portlet menu

Inauguračné a habilitačné konanie

SvF TUKE má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch:
5.1.4 pozemné stavby
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
4.3.2 environmentálne inžinierstvo
5.2.8 stavebníctvo

Uchádzač o udelenie titulu docent/profesor doručí písomnú žiadosť prodekanovi pre vedu a výskum.

K žiadosti pripojí:

  1. habilitačnú prácu v piatich vyhotoveniach (v prípade habilitačného konania)
  2. životopis
  3. osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
  4. osvedčenú kópiu dokladu o vyskoškolskom vzdelaní tretieho stupňa
  5. osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent (v prípade vymenúvacieho konania)
  6. vyplnený návrh k predloženiu žiadosti o udelenie titulu docent/profesor (predpísaná forma na stiahnutie)
  7. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad výsledkov dosiahnutých v tejto činnosti (predpísaná forma na stiahnutie)
  8. zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a odborných prác, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh a projektov, patentov, vynálezov a preukázateľných citácií a ohlasov (predpísaná forma na stiahnutie)
  9. separáty prác a citácií, dokladujúcich plnenie minimálnych kritérií

 

Dokumenty na stiahnutie: