Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Inauguračné a habilitačné konanie

Display portlet menu

Inauguračné a habilitačné konanie

SvF TUKE má priznané práva uskutočňovať habilitačné konaSvF TUKE má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

 • pozemné stavby
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • environmentálne inžinierstvo
 • stavebníctvo

Uchádzač o udelenie titulu docent/profesor doručí písomnú žiadosť prodekanovi pre vedu a výskum.

 

Habilitačné konanie:

 1. Žiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora predsedovi VR fakulty, resp. VŠ (§ 5 ods. 1 vyhlášky)
 2. Štruktúrovaný (tabuľkový stručný) životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom (podľa § 1 ods. 2 vyhlášky a vzoru uvedeného nižšie)
 3. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa (podľa § 1 ods. 2 vyhlášky)
 4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 1 ods. 2 vyhlášky)
 5. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 1 ods. 2 vyhlášky)
 6. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky), v členení: publikácie: EPC, WoS, SCOPUS, citácie: EPC, WoS, SCOPUS.
 7. Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky)
 8. Téma a sylaby habilitačnej prednášky (podľa § 1 ods. 11 vyhlášky)
 9. Separáty prác a citácií, dokladujúcich plnenie minimálnych kritérií
 10. Habilitačná práca v piatich vyhotoveniach

 

Inauguračné konanie:

 1. Žiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora predsedovi VR fakulty, resp. VŠ (§ 5 ods. 1 vyhlášky)
 2. Štruktúrovaný (tabuľkový stručný) životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom (podľa § 5 ods. 2 vyhlášky a vzoru uvedeného nižšie). Súčasťou životopisu je aj kontaktná adresa uchádzača pre zaslanie pozvánky Kanceláriou prezidenta SR.
 3. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa, dekrét docenta (podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 5. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 6. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky), v členení: publikácie: EPC, WoS, SCOPUS, citácie: EPC, WoS, SCOPUS.
 7. Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti doktorandov (školených a ukončených) (podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 8. Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky)
 9. Téma a sylaby inauguračnej prednášky (podľa § 5 ods. 9 vyhlášky)

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Obsah spisu k návrhu na vymenovanie profesora