Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Inauguračné a habilitačné konanie

Display portlet menu

Inauguračné a habilitačné konanie

Stavebná fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (Vnútorný systém kvality TUKE):

 • Pozemné stavby
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Stavebníctvo

Uchádzač o udelenie titulu docent/profesor doručí písomnú žiadosť predsedovi Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (VR SvF TUKE).

 

Habilitačné konania na SvF TUKE

Inauguračné konania na SvF TUKE

 

HABILITAČNÉ KONANIE

 1. Žiadosť uchádzača o udelenie vedecko-pedagogického titulu "docent" predsedovi VR SvF TUKE, resp. VŠ (§ 1 ods. 1 vyhlášky)
 2. Štruktúrovaný (tabuľkový stručný) životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom (podľa § 1 ods. 2 vyhlášky a vzoru uvedeného nižšie)
 3. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa (podľa § 1 ods. 2 vyhlášky)
 4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 5. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 6. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh ..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 7. Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky)
 8. Téma a sylaby habilitačnej prednášky (podľa § 1 ods. 11 vyhlášky)
 9. Separáty prác a citácií, dokladujúcich plnenie minimálnych kritérií
 10. Habilitačná práca v piatich vyhotoveniach

 

INAUGURAČNÉ KONANIE

 1. Žiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora predsedovi VR SvF TUKE, resp. VŠ (§ 5 ods. 1 vyhlášky)
 2. Štruktúrovaný (tabuľkový stručný) životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom (podľa § 5 ods. 2 vyhlášky a vzoru uvedeného nižšie) súčasne zaslať na odbor.vsv@minedu.sk. Súčasťou životopisu je aj kontaktná adresa uchádzača pre zaslanie pozvánky Kanceláriou prezidenta SR
 3. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa, dekrét docenta (podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 5. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača (podľa § 75 ods. 3 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 6. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh ..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 7. Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti doktorandov (školených a ukončených) (podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona a podľa § 5 ods. 2 vyhlášky)
 8. Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky)
 9. Téma a sylaby inauguračnej prednášky (podľa § 5 ods. 9 vyhlášky)

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky