Partnerships

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Pre školy

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) ponúka stredným, ale aj základným školám rôzne činnosti a aktivity, ktorými sa žiaci bližšie oboznámia nielen s akademickým prostredím univerzity a fakulty, ale predovšetkým si rozšíria svoje vedomosti v oblasti stavebníctva.

Na akademickej pôde SvF TUKE organizujeme akcie, na ktoré pozývame študentov a pedagógov stredných škôl, kde im prezentujeme nielen možnosti štúdia na fakulte a priestory fakulty, ale môžu vidieť aj materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební, a predovšetkým zažijú atmosféru našej fakulty.

SvF TUKE môžete navštíviť individuálne alebo ako skupina (trieda), ale predovšetkým sa vám budú venovať študenti fakulty, ktorí svojím bezprostredným prejavom vám sprostredkujú nielen študijné programy akreditované na fakulte, ale aj ich osobné názory a pocity z ich pôsobenia na fakulte.


Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte TUKE

Každý rok organizujeme Deň otvorených dverí, kde sa uchádzači o štúdium na našej fakulte a verejnosť môžu voľne pohybovať po fakulte a prezrieť si priestory výukové, administratívne, laboratórne, výskumné, technologické, ... a prehliadka je samozrejme spojená s odborným výkladom.

Počas Dňa otvorených dverí sa môžete s otázkami obrátiť na referát pre vzdelávanie, študijných poradcov, spoznáte študentské spolky pôsobiace na fakulte a ďalšie mimoštudijné aktivity.

Spoznáte študentov fakulty, stretnete sa s absolventmi fakulty a s pedagógmi môžete absolvovať sprevádzané prehliadky v laboratóriách:

 • Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve
 • Laboratórium obnoviteľných zdrojov energií a technických zariadení budov
 • Centrum virtuálnych a digitálnych technológií

Oboznámime vás so štruktúrou fakulty, systémom výuky, študijnými programami a organizáciou štúdia, s podmienkami prijímacieho konania a dôležitými termínmi, tiež sa dozviete aké sú možnosti absolvovania študijných pobytov v zahraničí, o úspechoch študentov fakulty a o uplatnení absolventov fakulty v praxi.

Akreditované študijné programy na SvF TUKE:

I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium):

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia a manažment v stavebníctve

II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium):

 • Pozemné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Technológia a manažment v stavebníctve

III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium):

 • Teória tvorby budov a prostredia
 • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
 • Teória technológie a riadenia v stavebníctve

 

ConstruCom

SvF TUKE vyhlasuje každoročne súťaž ConstruCom, ktorá je určená predovšetkým študentom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, ale aj iným študentom, ktorí sa zaujímajú o stavebníctvo.

Rok 2023

 

Stavebná fakulta TUKE a Detská univerzita TUKE

Každoročne sa SvF TUKE zúčastňuje akcie Detská univerzita organizovanou Technickou univerzitou v Košiciach, kde žiakom I. a II. stupňa základných škôl netradičným spôsobom prezentujeme stavebníctvo a SvF TUKE.

Rok 2024

Rok 2023

 

Stavebná fakulta TUKE na stredných školách, veľtrhoch a výstavách

SvF TUKE pravidelne navštevuje stredné školy, kde prezentuje stredoškolákom systém štúdia v akreditovaných študijných programoch, proces prijímacieho konania, možnosti cestovania a zahraničných mobilít, možnosti uplatnenia absolventov fakulty v praxi, a tiež voľnočasové aktivity študentov.

Pre študentov stredných škôl môžeme pripraviť odborné prednášky z vybraných oblastí stavebníctva a realizovať ich buď na pôde fakulty alebo na pôde strednej školy.

SvF TUKE sa pravidelne zúčastňuje výstav a veľtrhov, kde laickej a odbornej verejnosti predovšetkým prezentuje možnosti štúdia na fakulte, moderné stavebníctvo s podporou digitalizácie a automatizácie, tvorbu GREEN a SMART riešení, inovácie vo vede a výskume a ich aplikácie v praxi.

 

Verejnosť má možnosť prostredníctvom pravidelne organizovaných podujatí (deň otvorených dverí, piknik, výstavy, veľtrhy, návštevy škôl, ...) „spoznať SvF TUKE“

Rok 2024

Rok 2023