MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Technológia a manažment v stavebníctve

Display portlet menu

Technológia a manažment v stavebníctve

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu má vedomosti z oblasti plánovania, riadenia a koordinovania výstavby zložitých pozemných, inžinierskych a vodných stavieb z pohľadu efektívnosti, optimalizácie projektov výstavby v rámci celého životného cyklu stavby, prípravy a riadenia výroby stavebných výrobkov a materiálov, riadenia firiem zameraných na dodanie stavebných a inžinierskych činností a vykonávanie výskumu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent je schopný aplikovať špecializované znalostné systémy a informačné modely stavieb, vrátane využívania nástrojov digitalizácie a virtualizácie v rámci celého životného cyklu stavieb.

Profil absolventa - ciele vzdelávania

Absolventi inžinierskeho programu dokážu plánovať, riadiť a koordinovať výstavbu zložitých pozemných, inžinierskych a vodných stavieb z pohľadu efektívnosti, optimalizovať projekty výstavby v rámci celého životného cyklu stavby, pripravovať a riadiť výrobu stavebných výrobkov a materiálov, riadiť firmy zamerané na dodanie stavebných a inžinierskych činností a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti technologických, ekonomických a environmentálnych súvislostí stavieb, vedel riadiť tím pracovníkov v oblasti prípravy a realizácie stavieb, bol spôsobilý samostatne riadiť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenia. Absolvent je schopný aplikovať a rozvíjať získané teoretické vedomosti, analyzovať systémy, optimalizovať postupy a riešenia využitím špecializovaných znalostných systémov a informačných modelov stavieb, vrátane využívania nástrojov digitalizácie a virtualizácie v rámci celého životného cyklu stavieb. Absolventi štúdia sú schopní chápať a riešiť problémy stavebníctva na regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Výstupy vzdelávania

V oblasti teoretických vedomostí absolvent študijného programu:

 • preukáže vedomosti v oblasti komplexného chápania princípov riadenia stavebných projektov,
 • vie použiť získané vedomosti v oblasti optimalizácie a automatizácie pre riešenie úloh súvisiacich so všetkými fázami stavebných projektov,
 • je schopný integrovať vedomosti z rôznych konceptov informačných systémov, vrátane komplexného kontrolingu riadenia stavebnej výroby,
 •  je schopný integrovať vedomosti o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách v kontexte širších konceptov udržateľnosti stavebníctva, z pohľadu environmentálnych, ekonomických a sociálnych aspektov.
 • na základe získaných vedomostí dokáže tvorivo riešiť úlohy a problémy rôznych manažérskych systémov riadenia organizácií a činností súvisiacich so stavebnými aktivitami.

Z hľadiska praktických schopností a zručností absolvent študijného programu:

 • je schopný tvorivo riešiť a interpretovať originálne koncepty plánovanie, vedenia, koordinovanie a kontroly stavebných projektov pozemných, inžinierskych a vodných stavieb,
 • vie zdôvodňovať rôzne alternatívne riešenia realizácie stavieb  využívaním automatizovaných systémov, zameraných na informačné modely stavieb, časové a nákladové plánovanie a riadenie parametrov výstavby,
 • je schopný integrovať vedomosti pre formuláciu úloh a rozhodnutí v oblasti investičného riadenia stavebných projektov,
 • vie jasne a jednoznačne komunikovať koncepty, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu a implementáciu rozsiahlych riešení, súvisiacich s navrhovaním a zhotovovaním stavieb, pričom si uvedomuje jednotlivé ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty,
 • získané vedomosti vie tvorivo využívať pri  návrhu konceptov vývoja inovácii stavebných výrobkov a postupov,
 • vie komunikovať riešenia a ich zdôvodnenia pri práci v tíme, pri vedení tímu, plánovaní a koordinovaní úloh súvisiacich so stavebnými projektmi.

V rámci doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností absolvent študijného programu:

 • má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen aj ako vedúci tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálnu vlastnú profesionálnu kariéru a učenie sa,
 • má rozvinuté vzdelávacie zručnosti pre udržanie kontaktu s vývojom a inováciami v rôznych oblastiach, súvisiacich so stavebnými činnosťami,
 • chápe nutnosť dodržiavania všeobecných zásad etiky a morálky pri výkone svojho povolania.

 

Uplatnenie  absolventa

 • Hlavný projektový manažér
 • Stavbyvedúci
 • Stavebný dozor
 • Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Projektový špecialista (projektový manažér)
 • Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 • Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 • Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejnej správe
 • Kvalitár, kontrolór v stavebníctve