Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Informácie o štúdiu

ZÁPIS VŠETKÝCH ŠTUDENTOV NA PREDMETY na ak. rok 2022/2023 bude prebiehať online v systéme MAIS v termíne od 22.6.2022 do 30.8.2022. Kontrola zápisov predmetov na letný semester prebehne po skončení kola po 30.8.2022. Mimo termínov určených kolami zápisov, je možné si predmety dať zapísať na Referáte pre vzdelávanie (spoplatnené podľa Príkazu rektora). Študijné plány (obsahujúce povinné predmety, povinne voliteľné predmety a odporúčané výberové predmety) pre jednotlivé študijné programy na ak. rok 2022/2023, je možné si pozrieť na verejnom portáli MAIS spolu s Informačnými listami predmetov. Všetci študenti si zapisujú predmety na CELÝ akademický rok (na zimný + letný semester).

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM na ak. rok 2022/2023 sa bude konať 05.09.2022 - 11.09.2022.

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2022/2023

Výučbová časť semestra začína 26.9.2022, pričom výučbu plánujeme realizovať prezenčnou formou (Harmonogram akademického roka 2022/2023). Nie je vylúčené, že vybrané prednášky budú realizované dištančnou formou.

Pozor! Študentom externého štúdia začína výučba už 23.9.2022 a všetkým zahraničným študentom 1. ročníka Bc. stupňa začína výučba predmetu Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 1 už 19.9.2022. O podrobnostiach študentov informujeme emailom, ktorý majú uvedený v MAIS.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

ROZVRH HODÍN NA ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023

Rozvrh hodín bude dostupný v systéme MAIS. Niektoré predmety budú mať spojenú výučbu denných študentov s externými študentmi (BOZP a OŽP pri výstavbe, Realizácia betónových konštrukcií, Stavebno-technologické projektovanie, Optimalizačné metódy, Kompozitné materiály - presun z LS, Controlling v stavebníctve a Skúšobníctvo).

REALIZÁCIA LETNÉHO SEMESTRA 2021/2022

Výučbová časť semestra začína 14.02.2022, pričom výučba bude organizovaná hybridnou prezenčnou a dištančnou formou (Harmonogram akademického roka 2021/2022) - informácia o výučbe v aktuálnom týždni je v úvodnom ozname. Prevažná väčšina prednášok bude realizovaná dištančne po celý letný semester - Manuál pre dištančnú formu (SVK, UA).

Na dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

ROZVRH HODÍN NA LETNÝ SEMESTER 2021/2022

V portáli MAIS nájdete rozvrhové okienka pre všetky ročníky. Pozor, rozdelenie do skupín je nové, neriaďte sa Vašou pôvodnou skupinou zo zimného semestra. Pokiaľ sa v rozvrhovom okienku nachádza číslo miestnosti, výučba bude realizovaná prezenčne, pokiaľ to tak bude v úvodnom ozname uvedené. Pokiaľ je uvedené "online", výučba bude realizovaná dištančne a pripojíte sa na ňu cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich podľa tohto zoznamu (okrem Anglického jazyka a Geodézie, tie prebehnú cez MS Teams a informácie o pripojení Vám budú zaslané na oficiálny študentský email).

ROZVRH HODÍN NA ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

V časti Štúdium - Rozvrh hodín zatiaľ nájdete rozvrhové okienka bez pridelených vyučujúcich pre všetky ročníky. Pokiaľ sa v rozvrhovom okienku nachádza číslo miestnosti, výučba bude realizovaná prezenčne až do odvolania (od 3. týždňa dištančne). Pokiaľ je uvedené "online", výučba bude realizovaná dištančne a pripojíte sa na ňu cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich podľa tohto zoznamu (okrem Anglického jazyka, ten prebehne cez MS Teams a informácie o pripojení Vám budú zaslané na oficiálny študentský email).

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2021/2022

Výučbová časť semestra začína 20.9.2021, pričom výučba bude organizovaná hybridnou prezenčnou a dištančnou formou (Harmonogram akademického roka 2021/2022). Prednášky budú realizované dištančnou formou po celý zimný semester. Čo všetko má študent urobiť, aby bol v dištančnej forme úspešný, nájdete v Manuáli pre dištančnú formu (SVK). Manuál je dostupný aj v UA jazyku.

Na dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf pre ak. rok 2021/2022)

Doplňujúce informácie pre končiacich Bc. študentov programu PSA: kompletnú 1 prácu poprosíme priniesť osobne aj so záverečnou prácou (ktorá bude tlačená v knižnici) tajomníčke ústavu doc. Dolníkovej. Čo sa týka výkresov z TZBčka a statiky, ktoré ste vypracovali minulý semester, sú potrebné na štátnice k nahliadnutiu členov komisie. Jednak ich nahrávate cez kontaktnú osobu z komisie do úložiska a tiež prinesiete osobne v deň štátnic vytlačené v chlopňovej obálke aj s technickými správami. Plagát stačí doniesť v rolke v deň štátnic do školy.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác (prihlasovanie v MAIS od 21.6.2022, 8:00 do 16.9.2022, 24:00):

Témy záverečných diplomových prác (prihlasovanie v MAIS od 21.6.2022, 8:00 do 16.9.2022, 24:00):

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY 2021/2022

Mimoriadny/opravný termín štátnych skúšok (Bc. + Ing.) - 23.8.2022

  • Pozemné stavby a architektúra a Pozemné stavby: Harmonogram
  • Technológia a manažment v stavebníctve: Harmonogram

Termíny štátnych skúšok (Ing.)

Termíny štátnych skúšok (Bc.)

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):