Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Informácie o štúdiu

REALIZÁCIA LETNÉHO SEMESTRA 2022/2023

Výučbová časť semestra začína 13.02.2023, pričom výučba bude organizovaná prezenčnou formou (Harmonogram akademického roka 2022/2023). Všetci zahraniční študenti 1. ročníka Bc. stupňa sú povinní absolvovať predmet Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 2. V letnom semestri bude prebiehať spojená výučba denných študentov s externými študentmi v predmetoch Automatizácia plánovania výstavby, Ekonomické informačné systémy, Príprava a realizácia rekonštrukcií, Správa a údržba budov a Technológia výstavby objektov a celkov.

Študentom, ktorí mali zapísané predmety, ktoré sa v tomto semestri nebudú realizovať, boli tieto predmety zrušené alebo boli preradení na iný predmet z dvojice povinne voliteľných predmetov - prosíme študentov o kontrolu.

Zápis predmetov na letný semester prebieha už len na referáte vzdelávania do 10.2.2023 za poplatok daný Príkazom rektora (zmena PVP nie je už možná). Študent si zodpovedá za zrušenie nadväzujúcich predmetov pri nesplnení prerekvizičného predmetu. Zrušenie je možné na referáte vzdelávania do 28.2.2023. V prípade, že si študent nepríde nadväzujúci predmet zrušiť, bude posudzovaný ako neúspešne absolvovaný a v ďalšom roku si ho študent bude musieť zapísať ako opakovaný.

Študenti, ktorí chcú pokračovať v štúdiu aj v letnom semestri podľa možností Študijného poriadku (§19), si musia prísť podať žiadosť na referát vzdelávania najneskôr do 10.2.2023.

Na prípadnú dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Oddelenia akademického športu.

O dôležitých podrobnostiach informujeme študentov aj oficiálnym študentským emailom, ktorý majú uvedený v MAIS.

ROZVRH HODÍN NA LETNÝ SEMESTER 2022/2023

Rozvrh hodín bude dostupný v systéme MAIS. Kolo zápisu na rozvrh bude spustené od 8.2.2023,14:00 do 11.2.2023 do 14:00 z dôvodu prerušenej dodávky elektrickej energie, ktorá môže ovplyvniť v piatok fungovanie systému MAIS. Na niektoré rozvrhové jednotky (RJ) sú študenti už priradení - nemeňte si ich! Ide o priradenie vyplývajúce z požiadaviek vyučujúcich v danom predmete alebo jednoznačnosti RJ, ktoré zabezpečí nekolidujúce RJ s inými RJ. V prípade naplnenia všetkých RJ v danom predmete, napíšte na katarina.krajnikova@tuke.sk pre zaradenie na "voľnú" RJ. Študenti budú nanovo zaradení do skupín - priradenie bude slúžiť na prioritizáciu študentov pri nerozhodných požiadavkách na zápis do rozvrhu. Študentom vyšších ročníkov bolo zaradenie do skupín zrušené.

Niektoré predmety budú mať spojenú výučbu denných študentov s externými študentmi (Automatizácia plánovania výstavby, Ekonomické informačné systémy, Príprava a realizácia rekonštrukcií, Správa a údržba budov a Technológia výstavby objektov a celkov).

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2022/2023

Výučbová časť semestra začína 26.9.2022, pričom výučbu plánujeme realizovať prezenčnou formou (Harmonogram akademického roka 2022/2023). Nie je vylúčené, že vybrané prednášky budú realizované dištančnou formou.

Pozor! Študentom externého štúdia začína výučba už 23.9.2022 a všetkým zahraničným študentom 1. ročníka Bc. stupňa začína výučba predmetu Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 1 už 19.9.2022. O podrobnostiach študentov informujeme emailom, ktorý majú uvedený v MAIS.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

Na dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

V súvislosti s blížiacim sa skúškovým obdobím, dávame do pozornosti Študijný poriadok, najmä § 18 Skúšky a § 19 Kontrola štúdia a podmienky pre pokračovanie v štúdiu (ods. (2) pre študentov 1. ročníka Bc. a Ing. stupňa).

ROZVRH HODÍN NA ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023

Rozvrh hodín bude dostupný v systéme MAIS. Niektoré predmety budú mať spojenú výučbu denných študentov s externými študentmi (BOZP a OŽP pri výstavbe, Realizácia betónových konštrukcií, Stavebno-technologické projektovanie, Optimalizačné metódy, Kompozitné materiály - presun z LS, Controlling v stavebníctve a Skúšobníctvo).

ZÁPIS VŠETKÝCH ŠTUDENTOV NA PREDMETY na ak. rok 2022/2023 bude prebiehať online v systéme MAIS v termíne od 22.6.2022 do 30.8.2022. Kontrola zápisov predmetov na letný semester prebehne po skončení kola po 30.8.2022. Mimo termínov určených kolami zápisov, je možné si predmety dať zapísať na Referáte pre vzdelávanie (spoplatnené podľa Príkazu rektora). Študijné plány (obsahujúce povinné predmety, povinne voliteľné predmety a odporúčané výberové predmety) pre jednotlivé študijné programy na ak. rok 2022/2023, je možné si pozrieť na verejnom portáli MAIS spolu s Informačnými listami predmetov. Všetci študenti si zapisujú predmety na CELÝ akademický rok (na zimný + letný semester).

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM na ak. rok 2022/2023 sa bude konať 05.09.2022 - 11.09.2022.

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf pre ak. rok 2021/2022)

Doplňujúce informácie pre končiacich Bc. študentov programu PSA: kompletnú 1 prácu poprosíme priniesť osobne aj so záverečnou prácou (ktorá bude tlačená v knižnici) tajomníčke ústavu doc. Dolníkovej. Čo sa týka výkresov z TZBčka a statiky, ktoré ste vypracovali minulý semester, sú potrebné na štátnice k nahliadnutiu členov komisie. Jednak ich nahrávate cez kontaktnú osobu z komisie do úložiska a tiež prinesiete osobne v deň štátnic vytlačené v chlopňovej obálke aj s technickými správami. Plagát stačí doniesť v rolke v deň štátnic do školy.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác (prihlasovanie v MAIS od 21.6.2022, 8:00 do 16.9.2022, 24:00):

Témy záverečných diplomových prác (prihlasovanie v MAIS od 21.6.2022, 8:00 do 16.9.2022, 24:00):

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY 2022/2023

Termíny štátnych skúšok (Ing.): 29.5.-2.6.2023

  • Pozemné stavby:
  • Nosné konštrukcie a dopravné stavby:
  • Technológia a manažment v stavebníctve:

Termíny štátnych skúšok (Bc.): 12.6.-16.6.2023

  • Pozemné stavby a architektúra:
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby:
  • Technológia a manažment v stavebníctve:

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):