Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Informácie o štúdiu

ZÁPIS VŠETKÝCH ŠTUDENTOV NA PREDMETY v 1. kole na ak. rok 2023/2024 bude prebiehať online v systéme MAIS v termíne od 21.6.2023 do 14.7.2023. Kontrola zápisov predmetov a rozhodnutie o otvorení alebo neotvorení jednotlivých predmetov prebehne po skončení kola. 2. kolo zápisov sa bude konať v termíne od 09.08.2023 do 20.08.2023. Mimo termínov určených kolami zápisov, je možné si predmety dať zapísať na Referáte pre vzdelávanie (spoplatnené podľa Príkazu rektora) osobne alebo emailom na studium.svf@tuke.sk odoslaného z oficiálnej študentskej emailovej adresy. Pre novoprijatých študentov bude zápis predmetov realizovaný bezplatne. V prípade zamietnutej žiadosti o zápis predmetu (viditeľné v MAIS), bude iný zvolený predmet zapísaný bezplatne.
Študijné plány (obsahujúce povinné predmety, povinne voliteľné predmety a odporúčané výberové predmety) pre jednotlivé študijné programy na ak. rok 2023/2024 je možné si pozrieť na verejnom portáli MAIS spolu s Informačnými listami predmetov. Všetci študenti si zapisujú predmety na CELÝ akademický rok (na zimný + letný semester).

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM na ak. rok 2023/2024 sa bude konať 04.09.2023 - 08.09.2023 online v MAIS.

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2023/2024

Výučbová časť semestra začína 25.9.2023 (viď. Harmonogram akademického roka 2023/2024).

Pozor! Študentom externého štúdia začína výučba už 22.9.2023.

O podrobnostiach študentov informujeme emailom, ktorý majú uvedený v MAIS.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

Štúdium sa riadi Študijným poriadkom, ktorý nájdete aj spolu s inými študijnými predpismi na: https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/studijne-predpisy

ROZVRH HODÍN NA ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024

Rozvrh hodín bude dostupný v systéme MAIS. Niektoré predmety budú mať spojenú výučbu denných študentov s externými študentmi. Do spustenia kola zápisu na rozvrh je možné si rozvrhové jednotky pozrieť na: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais

Viac informácií a aj rozvrh pre externistov nájdete v časti Štúdium - Rozvrhy

 

REALIZÁCIA LETNÉHO SEMESTRA 2022/2023

Výučbová časť semestra začína 13.02.2023, pričom výučba bude organizovaná prezenčnou formou (Harmonogram akademického roka 2022/2023). Všetci zahraniční študenti 1. ročníka Bc. stupňa sú povinní absolvovať predmet Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 2. V letnom semestri bude prebiehať spojená výučba denných študentov s externými študentmi v predmetoch Automatizácia plánovania výstavby, Ekonomické informačné systémy, Príprava a realizácia rekonštrukcií, Správa a údržba budov a Technológia výstavby objektov a celkov.

Študentom, ktorí mali zapísané predmety, ktoré sa v tomto semestri nebudú realizovať, boli tieto predmety zrušené alebo boli preradení na iný predmet z dvojice povinne voliteľných predmetov - prosíme študentov o kontrolu.

Zápis predmetov na letný semester prebieha už len na referáte vzdelávania do 10.2.2023 za poplatok daný Príkazom rektora (zmena PVP nie je už možná). Študent si zodpovedá za zrušenie nadväzujúcich predmetov pri nesplnení prerekvizičného predmetu. Zrušenie je možné na referáte vzdelávania do 28.2.2023. V prípade, že si študent nepríde nadväzujúci predmet zrušiť, bude posudzovaný ako neúspešne absolvovaný a v ďalšom roku si ho študent bude musieť zapísať ako opakovaný.

Študenti, ktorí chcú pokračovať v štúdiu aj v letnom semestri podľa možností Študijného poriadku (§19), si musia prísť podať žiadosť na referát vzdelávania najneskôr do 10.2.2023.

Na prípadnú dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Oddelenia akademického športu.

O dôležitých podrobnostiach informujeme študentov aj oficiálnym študentským emailom, ktorý majú uvedený v MAIS.

ROZVRH HODÍN NA LETNÝ SEMESTER 2022/2023

Rozvrh hodín bude dostupný v systéme MAIS. Kolo zápisu na rozvrh bude spustené od 8.2.2023,14:00 do 11.2.2023 do 14:00 z dôvodu prerušenej dodávky elektrickej energie, ktorá môže ovplyvniť v piatok fungovanie systému MAIS. Na niektoré rozvrhové jednotky (RJ) sú študenti už priradení - nemeňte si ich! Ide o priradenie vyplývajúce z požiadaviek vyučujúcich v danom predmete alebo jednoznačnosti RJ, ktoré zabezpečí nekolidujúce RJ s inými RJ. V prípade naplnenia všetkých RJ v danom predmete, napíšte na katarina.krajnikova@tuke.sk pre zaradenie na "voľnú" RJ. Študenti budú nanovo zaradení do skupín - priradenie bude slúžiť na prioritizáciu študentov pri nerozhodných požiadavkách na zápis do rozvrhu. Študentom vyšších ročníkov bolo zaradenie do skupín zrušené.

Niektoré predmety budú mať spojenú výučbu denných študentov s externými študentmi (Automatizácia plánovania výstavby, Ekonomické informačné systémy, Príprava a realizácia rekonštrukcií, Správa a údržba budov a Technológia výstavby objektov a celkov).

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf pre ak. rok 2022/2023)

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác (prihlasovanie v MAIS od 19.6.2023, 8:00 do 15.9.2023, 24:00):

Témy záverečných diplomových prác (prihlasovanie v MAIS od 19.6.2023, 8:00 do 15.9.2022, 24:00):

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY 2022/2023

Mimoriadny termín štátnych skúšok: 24.8.2023

  • Harmonogram PS
  • Harmonogram TMS

Termíny štátnych skúšok (Ing.): 29.5.-2.6.2023

  • Pozemné stavby: 30.5.2023 a 31.5.2023 (Harmonogram)
  • Nosné konštrukcie a dopravné stavby: 31.5.2023 a 2.6.2023 (Harmonogram)
  • Technológia a manažment v stavebníctve: 31.5.2023 a 1.6.2023 (Harmonogram - AKTUALIZÁCIA: výmena odborníkov z praxe Ing. Struk 31.5. a Ing. Galvánek 1.6.)

Termíny štátnych skúšok (Bc.): 12.6.-16.6.2023

  • Pozemné stavby a architektúra: 13.6.2023 (Harmonogram)
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 12.6.2023 (Harmonogram)
  • Technológia a manažment v stavebníctve: 12.6.2023 a 13.6.2023 (Harmonogram)

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):