Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Informácie o štúdiu

ROZVRH HODÍN NA ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

V časti Štúdium - Rozvrh hodín zatiaľ nájdete rozvrhové okienka bez pridelených vyučujúcich pre všetky ročníky. Pokiaľ sa v rozvrhovom okienku nachádza číslo miestnosti, výučba bude realizovaná prezenčne až do odvolania (od 3. týždňa dištančne). Pokiaľ je uvedené "online", výučba bude realizovaná dištančne a pripojíte sa na ňu cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich podľa tohto zoznamu (okrem Anglického jazyka, ten prebehne cez MS Teams a informácie o pripojení Vám budú zaslané na oficiálny študentský email).

ZÁPIS VŠETKÝCH ŠTUDENTOV NA PREDMETY na ak. rok 2021/2022 bude prebiehať online v systéme MAIS v termíne od 16.7.2021 do 26.8.2021. Pokiaľ ste tento termín nestihli, zápis na predmety bude ešte umožnený od 6.9.2021 (9:30) do 9.9.2021 (12:00). Mimo termínov určených kolami zápisov, je možné si predmety dať zapísať na Referáte pre vzdelávanie (spoplatnené podľa Príkazu rektora). Študijné plány (obsahujúce povinné predmety, povinne voliteľné predmety a odporúčané výberové predmety) pre jednotlivé študijné programy na ak. rok 2021/2022, je možné si pozrieť na verejnom portáli MAIS spolu s Informačnými listami predmetov. Všetci študenti si zapisujú predmety na CELÝ akademický rok (na zimný + letný semester).

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM na ak. rok 2021/2022 sa bude konať 03.09.2021 - 10.09.2021.

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2021/2022

Výučbová časť semestra začína 20.9.2021, pričom výučba bude organizovaná hybridnou prezenčnou a dištančnou formou (Harmonogram akademického roka 2021/2022). Prednášky budú realizované dištančnou formou po celý zimný semester. Čo všetko má študent urobiť, aby bol v dištančnej forme úspešný, nájdete v Manuáli pre dištančnú formu (SVK). Manuál je dostupný aj v UA jazyku.

Na dištančnú výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich (zoznam).

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

 

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf pre ak. rok 2021/2022)

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác:

Témy záverečných diplomových prác:

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY 2020/2021 online - aktualizované priebežne

V prípade záujmu, je možné požiadať o link na pripojenie na verejnú časť štátnych skúšok tajomníkov jednotlivých komisií. Kontakty sú uvedené priamo v Harmonogramoch.

Termíny štátnych skúšok (Ing.)

 • Pozemné stavby: 31.5.2021 Harmonogram, 1.6.2021 Harmonogram
 • Nosné konštrukcie budov: 2.6.2021 Harmonogram
 • Technické zariadenia budov: 22.04.2021, Harmonogram
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby: 3.6.2021 Harmonogram
 • Stavby s environmentálnym určením: 4.6.2021 Harmonogram
 • Realizácia dopravných stavieb: 31.5.2021 Harmonogram
 • Technológia a manažment v stavebníctve: 1.6.2021 Harmonogram, 2.6.2021 Harmonogram

Termíny štátnych skúšok (Bc.)

 • Pozemné stavby a architektúra: 16.6.2021 Harmonogram, 17.6.2021 Harmonogram
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 15.6.2021 Harmonogram
 • Technológia a manažment v stavebníctve: 14.6.2021 Harmonogram, 15.6.2021 Harmonogram
 • Realizácia dopravných stavieb: 16.6.2021 Harmonogram

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (ak. rok 2020/2021)
 • Pozemné stavby a architektúra (ak. rok 2020/2021)
 • Technológia a manažment v stavebníctve (ak. rok 2020/2021)

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):

 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby (ak. rok 2020/2021)
 • Pozemné stavby (ak. rok 2020/2021)
 • Technológia a manažment v stavebníctve (ak. rok 2020/2021)

REALIZÁCIA LETNÉHO SEMESTRA 2020/2021

Výučbová časť letného semestra začína 15.2.2021, pričom až do odvolania bude celá výučba prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín (viac v časti Rozvrhy). Celý Harmonogram akademického roka 2020/2021 ostáva bezo zmeny termínov.

Na výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich. Zoznam vyučujúcich aj s linkami na pripojenie je dostupný po prihlásení do systému MAIS študent hneď v úvodných oznamoch.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

Informácie k realizácii jazykov sa nachádzajú na webe Katedry.