Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Celoživotné vzdelávanie

Stavby s environmentálnym určením – vodné stavby

Číslo akreditácie: 3213/2017/37/1

Absolvent vzdelávacieho programu získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva, vodného hospodárstva, stavebníctva a vodných stavieb: z oblasti hospodárenia s vodou v urbanizovaných územiach a v krajine; monitorovania a analýzy stavu znečistenia zložiek životného prostredia; z prípravy, navrhovania a realizácie vodných stavieb; tvorby, ochrany a obnovy krajiny a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia, vodnom hospodárstve a v stavebníctve. Je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva, navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb, dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie.

Dĺžka kurzu: 140 hodín
Cena: 800,- EUR

Termín konania: 2.10.2020 – 18.6.2021
Prihlášky do: 31.8.2020

 

Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov
Číslo akreditácie: 3213/2017/41/1

Absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky o základných princípoch projektového riadenia vo vzťahu k činnostiam spojeným so stavebným projektom. Dokáže analyzovať základné úlohy v príprave a riadení procesov rôznych druhov stavieb, orientovať sa v metódach a softvéroch pre časové plánovanie výstavby, viesť a analyzovať základnú ekonomickú agendu a orientovať sa v oblasti automatizovaných nástrojov pre oceňovanie stavebných projektov. Získané poznatky podporujú spôsobilosť na výkon pracovných činností manažéra alebo asistenta manažéra stavebných projektov, dozorov investora, stavbyvedúcich a pracovníkov oddelení prípravy výstavby.

Dĺžka kurzu: 36 hodín
Cena: 200,- €

Termín konania: 20 - 21.1.2020, 27. - 28.1.2020, 03 - 04.2.2020, vždy od 8:00 do 12:50 hod.

Stavby s environmentálnym určením - Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách
Číslo akreditácie: 3213/2018/122/1

Účastník akreditovaného vzdelávacieho programu SEU – Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách, získa základné poznatky o všeobecných princípoch vzniku, vlastnostiach a pôsobení ionizačného žiarenia,  jeho účinkoch na živé organizmy ako aj orientáciu v legislatívnych predpisoch v oblasti ochrany pred ionizačným žiarením. Vedomosti a praktické zručnosti sú zamerané na meranie a posudzovanie rádioaktivity stavebných materiálov, monitorovanie výskytu radónu vo vnútornom prostredí a na následné technické riešenia ochrany pred radónom a ionizačným žiarením v budovách.

Dĺžka kurzu: 20 hodín
Cena: 150,- €

Termín konania: 23. – 24. 4. 2020

Odborné minimum pre znalcov
Číslo akreditácie : 3213/2015/133/1

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializovaný kurz pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov ako aj pre znalcov, ktorí sú už zapísaní v zozname a potrebujú si rozšíriť poznatky. Kurz poskytne základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov.

Dĺžka kurzu: 30 hodín
Cena: 220,- €

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo
Číslo akreditácie : 3213/2013/25/1

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Vzdelávanie poskytne odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Stavebníctvo.

Dĺžka vzdelávania: 390 hodín