Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Stanovisko Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach k novele zákona č. 669/2007 Z. z.

Display portlet menu
Späť na novinky

Stanovisko Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach k novele zákona č. 669/2007 Z. z.

Správy

Stanovisko Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach k novele zákona č. 669/2007 Z. z.

K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „novela zákona č. 669/2007 Z. z.“) dáva Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach nasledovné stanovisko:

Na základe dostupných informácií v porovnaní so situáciou v zahraničí hodnotí Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ako pozitívny krok, ktorý by mal priniesť zrýchlenie prípravy a výstavby diaľnic na území Slovenskej republiky.

Je nespochybniteľné, že investičná príprava diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v podmienkach Slovenskej republiky nie je z časového hľadiska dostatočne efektívna. Podľa medializovaných informácií dosahuje doba od začiatku prípravy po dokončenie projektu výstavby diaľnice v podmienkach Slovenskej republiky v priemere 14 rokov, čo je neprimerane dlhé obdobie a v porovnaní so situáciou v zahraničí, kde príprava a výstavba diaľnic trvá výrazne kratšie obdobie, je možné hodnotiť dobu investičnej prípravy diaľnic v Slovenskej republike výrazne negatívne. Je potrebné podporiť všetky snahy (a teda aj predmetnú novelu zákona č. 669/2007 Z. z.), ktoré skrátia dobu investičnej prípravy a relevantne pomôžu v zrýchlení a zefektívnení procesu investičnej výstavby diaľnic, a ktoré môžu okrem iného relevantne pomôcť aj v rýchlejšom prepojení dvoch najväčších miest v Slovenskej republiky (Bratislava, Košice) diaľnicou, ktorá napriek mnohým deklarovaným sľubom stále absentuje. Obzvlášť pozitívne je možné predmetnú novelu zákona č. 669/2007 Z. z. hodnotiť v prípade, ak je v rámci predmetnej (aktuálne neprimerane dlhej) lehoty prípravy a výstavby diaľnic touto novelou možné ušetriť až 18 mesiacov, ako bolo medializované v rámci diskusií k predmetnej novele zákona č. 669/2007 Z. z.

Vyššie uvedené lehoty, ako aj možné časové úspory, je potrebné hodnotiť aj v kontexte výrazného rastu cien stavebných materiálov a stavebných prác v Slovenskej republike v posledných rokoch. Indexy rastu cien stavebných materiálov a stavebných prác dosahujú v posledných rokoch v Slovenskej republike dvojciferné úrovne (v percentuálnom vyjadrení). Tieto nárasty cien stavebných materiálov a stavebných prác z dôvodu omeškania prípravy jednotlivých stavieb diaľnic môžu viesť až k neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov z verejných zdrojov.

Ako dôležité je pri aktuálnej neprimerane dlhej lehote prípravy a výstavby diaľnic vnímať dôsledky z pohľadu omeškania nábehu socio-ekonomických benefitov pre obyvateľov dotknutých území a potenciálneho zníženia investičnej atraktivity územia, v ktorom má k výstavbe nadradenej cestnej infraštruktúry dôjsť, pričom v mnohých prípadoch sú dotknuté práve menej rozvinuté regióny Slovenskej republiky.

Z dôvodu aktuálnej neprimerane dlhej lehoty prípravy a výstavby diaľnic je rovnako dôležité vnímanie reputačného rizika Slovenskej republiky v rámci susedných krajín V4 a krajín Európskej únie, ako aj vnímanie rizika neplnenia medzinárodných dohôd, v ktorých Slovenská republika deklarovala vyvinúť maximálne úsilie pre prepojenie cestných úsekov (napríklad prepojenie rýchlostnej cesty R4 a rýchlostnej cesty S19 v Poľskej republike do konca roku 2028, pričom rýchlostná cesta R4 ako súčasť významného medzinárodného koridoru „Via Carpatia“ sa v roku 2022 stala súčasťou rozšírenej siete TEN-T).

V kontexte vyššie uvedeného by podľa nášho názoru zmena v spôsobe posudzovania zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ktorý aj po novele zákona č. 669/2007 Z. z. bude mať relevantný priestor na hodnotenie jednotlivých projektov na úvod celého procesu prípravy), nemala byť dôvodom, prečo by nemala byť novela zákona č. 669/2007 Z. z. podporovaná a pozitívne hodnotená.

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach plne podporuje schválenie novely zákona č. 669/2007 Z. z. ako legislatívneho opatrenia, ktoré relevantne pomôže v zrýchlení a zefektívnení procesu investičnej výstavby diaľnic.

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. - dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach