MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Úspechy vo vede a výskume

Vedecko-výskumná činnosť je dôležitým ukazovateľom celkovej úrovne fakulty, ako vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu. Kľúčové smery vedecko-výskumnej činnosti na fakulte sa zameriavajú na aktuálne otázky stavebníctva nielen v domácom, ale aj v európskom a celosvetovom kontexte. V súčasnosti sa výskumná činnosť fakulty orientuje na integrovaný výskum progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií v nasledovných oblastiach:

  • v oblasti nosných prvkov, sústav a spojov sa analyzujú výpočtové modely a celková spoľahlivosť aplikáciou pravdepodobnostných prístupov a simulačných metód pre sledovanie pružnoplastickej únosnosti, stability, únavy, životnosti a hospodárnosti nosných prvkov a konštrukcií,
  • v oblasti geotechniky a dopravného staviteľstva sa fakulta venuje analýze a prognózovaniu dopravy, matematicko-fyzikálnemu modelovaniu konštrukčných prvkov cestných komunikácií a železničných tratí , diagnostike vozoviek a prvkov železničného telesa,
  • v oblasti stavebnej mechaniky sa pozornosť venuje numerickému vyšetrovaniu šírenia napäťových vĺn v hmotnom pol priestore vyvolaných mikroseizmickými vplyvmi, či pravdepodobnostnej analýze veľkorozponových lanových fixných a mobilných systémov,
  • v oblasti konštrukcií a fyziky budov sa fakulta venuje teoretickej a experimentálnej analýze nízkoenergetických a nízkoentropických budov ako i fyzikálnej analýze a matematicko-fyzikálnemu modelovaniu transferu tepla, vlhkosti a solí v architektonických konštrukciách a tiež diagnostike fyzikálnych porúch a obnove budov,
  • v oblasti teórie techniky prostredia budov sa výskum zameriava na procesy výmeny tepla a hmoty v budovách, so zameraním na optimalizáciu navrhovania a prevádzky vykurovacích a klimatizačných systémov,
  • v oblasti materiálového inžinierstva sa pozornosť venuje zvyšovaniu trvanlivosti cementových kompozitov optimalizáciou ich zloženia či vývoju progresívnych metód spracovania a recyklácie odpadov s dôrazom na ich zužitkovanie v príprave nových stavebných materiálov s pridanou hodnotou,
  • v oblasti environmentálneho inžinierstva sa výskum zameriava na hodnotenie environmentálnych rizík, ale aj vývoj a aplikáciu remediačných metód pre odstraňovanie polutantov z povrchových vôd a pôdy či zanášaniu vodných útvarov vplyvom erózno-transportných procesov pri povodiach,
  • v oblasti technológie stavieb a manažmentu sa výskum zameriava na teoretickú analýzu interakcie faktorov výstavby (čas, náklady, kvalita, bezpečnosť, ochrana životného prostredia, efektívnosť, …) a integrované prístupy k navrhovaniu a riadeniu stavebných projektov na báze najnovších informačno-komunikačných technológií,
  • výskum v oblasti aplikovanej matematiky je pokrytý kooperáciou so všetkými ústavmi fakulty, zameriava sa na riešenie matematických modelov metódou hraničných integrálnych rovníc a analýzu fyzikálnych procesov v materiáloch, či analýze ekonomických modelov.

 

Vedecko-výskumná činnosť fakulty je finančne krytá získanými projektmi v rámci domácich a zahraničných vedeckých grantových agentúr, ako aj projektov zo štrukturálnych fondov.