PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Úspechy vo vede a výskume

Výskumná činnosť na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) je orientovaná na riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu s možným transferom výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Vedecko-výskumná činnosť SvF TUKE je finančne krytá zdrojmi z finančných schém MŠVVaŠ SR (VEGA, KEGA, APVV) a zahraničných grantových agentúr, tiež získanými projektmi v rámci EU zdrojov, alebo aplikovaným výskumom (financie od partnerov z praxe).

Vedecká úroveň zamestnancov SvF TUKE je hodnotená na základe publikačných výstupov, a to publikácií vydaných predovšetkým v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, ako aj vo významných svetovo uznávaných publikačných a citačných databázach (WOS, Scopus).

Zamestnanci SvF TUKE aj v spoluautorstve s kolegami z iných vedeckých inštitúcií doma a v zahraničí prezentujú dosiahnuté výsledky vedeckého bádania v publikáciách, ktoré sú akceptované vedeckou komunitou a uznávané doma a v zahraničí.

Zamestnanci SvF TUKE spolupracujú pri organizovaní vedeckých podujatí a odborných školení doma a v zahraničí, sú pozývaní prednášať na vedecko-odborných podujatiach doma a v zahraničí. Sú členmi vedeckých výborov domácich a zahraničných vedeckých konferencií a sympózií, recenzujú vedecké práce a vedecko-výskumné projekty. Spolupracujú s vedeckými inštitúciami pri získavaní a realizácií domácich a zahraničných projektov, sú autormi úžitkových vzorov a patentov, spolupracujú s praxou pri riešení zložitých výskumných úloh aplikovaného výskumu. Sú zároveň autorizovanými a notifikovanými osobami, ktoré majú osvedčenia a autorizácie oprávňujúce vykonávať rôzne odborné činností v oblasti stavebníctva (audítorská a projektová činnosť, odborné a znalecké posudky, ...).

 

Vedecko-výskumná činnosť je nevyhnutnou súčasťou celkovej činnosti fakulty, ako vzdelávacej inštitúcie univerzitného typu

Vedecko-výskumná činnosť na SvF TUKE je zameraná na aktuálne otázky stavebníctva nielen v domácom, ale aj v európskom a svetovom kontexte a je realizovaná na jednotlivých pracoviskách v nasledovných oblastiach:

 

 • Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb (ÚIKDS)

  Výskumná činnosť ÚIKDS je orientovaná na aktuálne problémy teórie a navrhovania kovových, drevených a materiálovo kombinovaných (najmä oceľobetónových a drevobetónových nosných prvkov) konštrukcií a veľkorozponových adaptívnych fixných i mobilných konštrukčných sústav a spojov, Pozornosť je venovaná teoretickým a experimentálnym analýzam nosných prvkov a murovaným, betónovým, oceľobetónovým a kompozitným konštrukciám, tiež optimalizácií vystužovania betónových konštrukcií s rôznou mierou predpätia, vplyvu reologických faktorov na napätosť a pretvorenie, vplyvu vysokých teplôt na mechanické vlastnosti betónu a jeho pôsobenie v nosnej konštrukcii. Oblasť výskumu je zameraná na problémy dopravného plánovania, cestného a železničného staviteľstva a geotechniky, tiež na analýzy a prognózovanie dopravy v území, kapacity pozemných komunikácií a interakcie dopravnej cesty s okolím. Realizácia „in situ“ experimentov pri využívaní miestnych a recyklovaných materiálov pri výstavbe cestných vozoviek a železničného spodku so zohľadnením ich environmentálnych aspektov a vplyvov na prevádzkovú spôsobilosť dopravnej cesty. Pozornosť sa venuje aj spolupôsobeniu stavebných konštrukcií s nehomogénnym podložím pri uvažovaní statických a dynamických účinkov zaťaženia, dynamickej interakcii kvapaliny s tuhou alebo pružnou nádržou pri seizmickom budení a účinkami pulzujúceho vetra na stav a správanie konštrukcie.

   

 • Ústav pozemného staviteľstva (ÚPS)

  Výskumná činnosť ÚPS sa zameriava na teóriu a tvorbu budov a ich prostredia s dôrazom na navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb, stavebnú fyziku a techniku prostredia budov. Vedeckú a odbornú orientáciu ústavu charakterizuje interdisciplinárna výskumná činnosť v oblasti problémov teórie navrhovania architektonických konštrukcií, konštrukčnej tvorby, stavebnej tepelnej techniky, akustiky, insolácie, denného osvetlenia, energetickej efektívnosti budov a stavebnej klimatológie v súlade s udržateľnou výstavbou. Výskum stavebných konštrukcií a technických zariadení budov sa realizuje prostredníctvom „in situ“ experimentov, laboratórneho testovania materiálov a stavebných konštrukcií, ale aj simulačnými analýzami. Oblasti výskumu sú orientované na testovanie správania sa budov v extrémnych klimatických podmienkach, diagnostiku a hodnotenie porúch stavebných konštrukcií, meranie vybraných prenosových parametrov tepla vzduchu a vody v stavebných materiáloch, matematicko-fyzikálne modelovanie dynamických javov v stavebných konštrukciách, modelovanie evakuácie osôb v budovách, hodnotenie transparentných konštrukcií, výskum a vývoj obnoviteľných zdrojov energie a ich synergií so stavebnými konštrukciami, hospodárnosti budov a ich progresívnych technických zariadení pri rôznych dynamických podmienkach. Pracovisko rieši i problémy súvisiace s bezpečným a udržateľným zásobovaním budov vodou a aktívnym zapojením zelených a modrých infraštruktúr do mikroklímy (vegetačné strechy, zelené steny, dažďové záhrady).

  Projekty ukončené v roku 2023

  Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí

  Aktívna hybridná infraštruktúra pre špongiové mesto

  New Energy Solutions in Carpathian area (NESICA)

 

 • Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve (ÚTEMS)

  Výskumná činnosť ÚTEMS je zameraná na komplexné prístupy a inovačný potenciál konštrukčných, technologických, ekonomických a environmentálnych súvislostí stavebníctva a stavebných projektov, za výraznej podpory využívania informačných technológií pre digitalizáciu a virtualizáciu procesov spojených s navrhovaním, modelovaním, riadením a optimalizovaním procesov v stavebníctve. Výskumná činnosť ústavu je orientovaná na zvyšovanie efektívnosti odvetvia stavebníctva, postavenej na produktových a procesných inováciách výstavbových technológií, digitalizácii parametrických modelov stavieb a vývoja nástrojov a systémov pre vytváranie, riadenie, využívanie a zdieľanie informácií a znalostí v oblasti stavebníctva, prostredníctvom inteligentných technológií fungujúcich na platforme Smart Factory/Construction.

   

 • Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo (IUCS)

  Výskumná činnosť IUCS sa zameriava na aktuálne témy environmentálnych aspektov výstavby, ako aj vývoja a využívania stavebných materiálov v súlade s koncepciou udržateľného stavebníctva a cirkulárnej ekonomiky. V oblasti environmentálneho inžinierstva sa pozornosť venuje štúdiu interakčných vzťahov stavieb a prostredia v záujme ochrany a obnovy krajiny, riešeniu problémov v oblasti vodného hospodárstva s dôrazom na protipovodňové opatrenia a erózno-transportné procesy v povodiach, ako aj posudzovaniu vplyvov činností na životné prostredie. V oblasti materiálového inžinierstva sa pozornosť venuje vývoju stavebných materiálov, vývoju progresívnych metód materiálového zhodnocovania alternatívnych surovín v ich výrobe a posudzovaniu udržateľnosti stavebných produktov a budov.