Partnerships

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Priemyselná rada

Priemyselná rada Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) je zložená z členov vedenia SvF TUKE, riaditeľov ústavov, inštitútu a účelových pracovísk SvF TUKE a z predstaviteľov inštitúcií zo štátnej a verejnej správy a z podnikateľskej sféry.

Úlohou Priemyselnej rady SvF TUKE je najmä sledovanie hlavných trendov rozvoja spoločnosti a predovšetkým stavebného sektora a na základe toho posúdenie a odporúčanie zámerov v oblastiach hlavných činností SvF TUKE v súvislosti s potrebami a požiadavkami praxe.

 

Priemyselná rada na podporu a inšpiráciu rozvoja Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Spolupráca medzi SvF TUKE a inštitúciami zo štátnej a verejnej správy a podnikateľskej sféry v stavebníctve prináša nové skúseností a pohľady na praxou požadovaný rozvoj širokej škály kompetencií študentov.

Poznanie potrieb stavebného sektora umožňuje kreovať vzdelávací proces na fakulte tak, aby sa dosiahla praxou očakávaná úroveň teoretických vedomostí a praktických skúseností u absolventov fakulty.

Členovia Priemyselnej rady SvF TUKE participujú pri vzdelávaní našich študentov a priamo rozvíjajú vedomostnú úroveň študentov tak, aby boli žiadaní a úspešní na trhu práce.

Spolupráca medzi SvF TUKE a partnermi z praxe je aj o predstavovaní fakultou aktuálnych nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu v stavebníctve a ich možnou implementáciou do stavebnej praxe.

Spolupráca s inštitúciami zo štátnej a verejnej správy a podnikateľskej sféry posilňuje kvalitu vzdelávania, umožňuje získanie praktických skúseností a zvyšuje konkurencieschopnosť našej fakulty.

 

Členovia Priemyselnej rady SvF TUKE pre obdobie rokov 2023 až 2027

 

Interní členovia

prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.
dekan SvF TUKE
predseda Priemyselnej rady SvF TUKE

Ing. Ivo DEMJAN, PhD.
prodekan pre rozvoj, vonkajšie vzťahy a marketing
podpredseda Priemyselnej rady SvF TUKE

RNDr. Katarína KRAJNÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia

doc. Ing. Eva KRÍDLOVÁ BURDOVÁ, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a vzdelávanie v III. stupni štúdia

doc. RNDr. Pavol PURCZ, PhD.
predseda Akademického senátu SvF TUKE

Ing. Jozef SELÍN, PhD.
tajomník SvF TUKE

doc. Ing. Erika DOLNÍKOVÁ, PhD.
riaditeľka Ústavu pozemného staviteľstva

prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, CSc.
riaditeľka Ústavu technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve

doc. Ing. Viktória BAJZECEROVÁ, PhD.
poverená riaditeľka Ústavu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb

prof. Ing. Silvia VILČEKOVÁ, PhD.
riaditeľka Inštitútu pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo

Ing. Peter SABOL, PhD.
riaditeľ Centra výskumu a inovácií v stavebníctve

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD.
riaditeľ Znaleckého ústavu na TUKE

 

Externí členovia

Ing. Martin BAKOŠ
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Peter BALCO
CAD EXPERT s.r.o.

Ing. Štefan BÁLINT
EUROVIA SK, a.s. - závod KOŠICE

Pavol ČARNÝ
GOLDBECK CEE South s.r.o.

Ing. Roland ĎURKO
Betpres, s.r.o.

Mgr. Ing. Róbert FIGMIG, PhD.
Považská cementáreň, a.s.

Maroš HORENSKÝ
Colas Slovakia a.s.

Ing. Marcel HORVÁTH
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Eduard HUDY
VSK MINERAL s.r.o.

Ing. Maroš KAČALA
Slovenská správa ciest

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Ing. Marek KOŽARÍK, PhD.
GEODETICCA VISION, s.r.o.

Ing. Marián KROPUCH
STRABAG s.r.o.

Ing. Tibor MAČUGA
Chemkostav, a.s. Michalovce

Ing. Pavol MAJDLEN
Stavebniny DEK s.r.o.

Ing. Ján MAJERSKÝ
PROMA, s.r.o.

Ing. Ľudovít MOLNÁR
Doka Slovakia

Ing. Milan MRÁZEK
KROS a.s.

Ing. Mgr. Slavomír ONDKO
ARPROG, a.s. Poprad

Ing. Štefan PETKANIČ
Klima - Teplo designing, s.r.o.

Ing. Ján PETRŽALA
Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. Stanislav PRCÚCH
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján SEKERÁK
Metrostav Slovakia a.s.

Ing. Róbert SOKOL
HESCON s.r.o.

Ing. Jaroslav VARGA, CSc.
IZOLA, s.r.o. Košice

Ing. Viera VARGOVÁ
GEO VIVA s.r.o.

Ing. Vladimír VIKOR
DYNAMIK HOLDING, a.s.

Ing. Miroslav ZLIECHOVEC
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

 

Rok 2023