Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Projekty

Dlhoročná koncepcia vedecko-výskumnej činnosti Stavebná fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) sa prejavuje v úspešnom získavaní a realizácií vedecko-výskumných projektov v rámci grantových agentúr a následne aj v kvalite publikačnej činnosti.

Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti SvF TUKE je prezentovaná v „Dlhodobom zámere SvF TUKE“, kde cieľom naplnenia koncepcie vedecko-výskumnej činnosti SvF TUKE je dosiahnutie požadovanej úrovne výstupov vedecko-výskumnej činnosti, ktoré zodpovedajú hodnotiacim kritériám nielen na národnej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. K dosiahnutiu tohto cieľa je zavedený konkrétny systém hodnotenia práce zamestnancov vo vedecko-výskumnej oblasti, ktorý je cielene orientovaný na získavanie vedecko-výskumných projektov a na medzinárodne uznávanú kvalitu publikácií.

 

Aktuálne riešené projekty

Projekt č. 101056201 SECOVE – Centrá odbornej excelentnosti pre udržateľnú energiu spolufinancovaný z programu Erasmus+ Európskej únie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://secove-project.eu/sk/

alebo FB stránke SECOVE SLOVENSKO

 

Základné informácie o projekte „PROFF“:
Projekt: PROFF – Protection against flash floods

Viac informácií o projekte „PROFF“:
https://proffproject.eu/results/

 

Projekt „Komplexná protipovodňová stratégia v povodí hornej Tisy“

 

EŠIF OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020: ZOZNAM PUBLIKÁCII

Bezpecne_a_udrzatelne_budovy_a_ich_prostredie.pdf

Názov projektu: Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

Kód projektu: 313011T578

Zoznam publikácií 

 

 

Projekty financované Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0492/23

Názov projektu: Transformácia existujúcich budov na trvalo udržateľné budovy - ekologický potenciál plochých striech

Vedúci projektu: prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.

Doba riešenia: 2023 – 2025

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0499/23

Názov projektu: Dvojitá transparentná fasáda v trvalo udržateľnej a digitálnej architektúre

Vedúci projektu: doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD.

Doba riešenia: 2023 – 2026

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0307/23

Názov projektu: Mikro-makro modelovanie multifyzikálnych polí v kompozitných konštrukciách a ich častiach

Vedúci projektu: prof. Ing. Eva Kormaníková, PhD.

Doba riešenia: 2023 – 2026

 

Typ a číslo projektu: VEGA 2/0108/23

Názov projektu: Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín

Žiadateľ: Ústav geotechniky SAV, Košice

Spoluriešiteľská organizácia – zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2023 – 2026

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0626/22

Názov projektu: Návrh a hodnotenie stavebných konštrukcií a vnútorného prostredia budov pre náročné podmienky

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

Doba riešenia: 2022 – 2025

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0336/22

Názov projektu: Výskum účinkov metód Lean Production/Lean Construction na zvyšovanie efektívnosti on-site a off-site technológií výstavby

Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.

Doba riešenia: 2022 – 2025

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0230/21

Názov projektu: Environmentálna kvalita a životný cyklus stavebných materiálov

Vedúci projektu: prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

Doba riešenia: 2021 – 2024

 

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0363/21

Názov projektu: Trhliny v kompozitných konštrukčných prvkoch a ich interakcie pri mechanickom namáhaní

Vedúci projektu: prof. Ing. Roman Vodička, PhD.

Doba riešenia: 2021 – 2024

 

Projekty financované Kultúrnou edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Typ a číslo projektu: KEGA 023ŽU-4/2023

Názov projektu: Aktualizácia študijných programov pozemného staviteľstva v kontexte súčasných celospoločenských výziev

Vedúci projektu: doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

Doba riešenia: 2023 – 2025

 

Typ a číslo projektu: KEGA 009TUKE-4/2022

Názov projektu: Interaktívny nástroj pre návrh bezpečného staveniska v prostredí imerzívnej virtuálnej reality

Vedúci projektu: Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Doba riešenia: 2022 – 2024

 

Typ a číslo projektu: KEGA 030TUKE-4/2022

Názov projektu: Začlenenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti nosných konštrukcií na báze dreva do študijných materiálov pre študentov stavebných fakúlt a architektúry

Vedúci projektu: Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Doba riešenia: 2022 – 2024

 

Projekty financované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Typ a číslo projektu: APVV-22-0576

Názov projektu: Výskum digitálnych technológií a nástrojov informačného modelovania pre navrhovanie a hodnotenie parametrov udržateľnosti stavieb v kontexte dekarbonizácie a cirkulárneho stavebníctva

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.

Doba riešenia: 2023 – 2027

 

Typ a číslo projektu: APVV-20-0281

Názov projektu: Zmierňovanie hydrologických rizík – povodní a súch – výskumom extrémnych hydroklimatických javov

Vedúci projektu: prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2021 – 2025

 

Typ a číslo projektu: APVV-20-0140

Názov projektu: Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Žiadateľ: Ústav geotechniky SAV, Košice

Spoluriešiteľská organizácia – zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

Doba riešenia projektu: 2021 – 2025

 

Zahraničné projekty

Typ a číslo projektu: Erasmus+ 2023-1-SK01-KA220-ADU-000160921

Názov projektu: Building the capacity of adult educators to apply Intergenerational Learning for environmental education

Vedúci projektu: prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.

Doba riešenia projektu: 2023 – 2025

 

Typ a číslo projektu: FBR-PDI-022, 2994/2023

Názov projektu: Increasing the productivity of the construction industry through Lean Construction concept

Vedúci projektu: prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.

Doba riešenia projektu: 11.09.2023 – 10.09.2024

 

Typ a číslo projektu: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020, SEP-210687659

Názov projektu: Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE)

Žiadateľ: Institute of Technology Sligo – ITS, Irealand

Spoluriešiteľská organizácia – zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2021 – 2024

 

Typ a číslo projektu: Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 2 – Partnerstvá pre spoluprácu – Kooperačné partnerstvá; 2021-1-SK01-KA220-HED-000023274

Názov projektu: Support of higher education system in a context of climate change mitigation through regional-level of carbon footprint caused by a product, building and organization; Hi-EduCarbon

Vedúci projektu: prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Doba riešenia projektu: 2021 – 2024

 

Typ a číslo projektu: Erasmus + 2022-1-SK01-KA220- VET-000086741

Názov projektu: Protection against flash floods (PROFF)

Vedúci projektu: doc. Ing. Eva Panulinová, PhD.

Doba riešenia projektu: 2022 – 2024