Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Podujatia

Na webovej stránke Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) sú uvedené informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v ponuke zaujímavých podujatí.

Plán podujatí spolu/organizovaných Stavebnou fakultou TUKE – rok 2024

Na sociálnych sieťach SvF TUKE (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok) sú pravidelne zverejňované aktuálne informácie o rôznych študijných, odborných, športových, kultúrnych a iných nielen študentských podujatiach. Pridajte si nás medzi „priateľov“ na Facebooku, YouTube, Instagrame alebo TikToku a budete mať vždy „čerstvé“ informácie o podujatiach, ktoré sa pravidelne konajú nielen na pôde našej fakulty. Väčšina podujatí je otvorená pre všetkých záujemcov, nielen pre zamestnancov a študentov SvF TUKE.

Unikátny BuildSpeak: podcast Stavebnej fakulty TUKE je pravidelne-týždenne pripravený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o našu fakultu, a tiež sa chcú inšpirovať a motivovať, osobne sa rozvíjať a rozširovať vedomosti a znalosti z oblasti stavebníctva.

Epizódy BuildSpeak: podcast SvF TUKE si môžete vypočuť na streamovacích platformách

BuildSpeak: podcast SvF TUKE

 

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte TUKE

Deň otvorených dverí na univerzite (TUKE) a predovšetkým Deň otvorených dverí na SvF TUKE je perfektná príležitosť, ako osobne spoznať univerzitu a fakultu a získať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú.

Uchádzači o štúdium na SvF TUKE a verejnosť majú možnosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory SvF TUKE, majú príležitosť osobne sa stretnúť so študentmi, absolventmi a pedagógmi fakulty a dozvedieť sa informácie o fakulte, študijných programoch, prijímacom konaní a organizácií štúdia, možnostiach študijných pobytov v zahraničí, spolupráci fakulty s domácimi a zahraničnými inštitúciami, uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov v praxi, ale aj o mimoštudijných aktivitách.

Rok 2024

Rok 2023

 

Propagácia Stavebnej fakulty TUKE na veľtrhoch, výstavách a školách

SvF TUKE sa pravidelne zúčastňuje výstav a veľtrhov, kde laickej a odbornej verejnosti prezentuje nielen možnosti štúdia na fakulte, ale aj dosiahnuté výsledky z vedecko-výskumnej oblasti.

SvF TUKE pravidelne navštevujú žiaci stredných škôl, ktorým prezentujeme možnosti štúdia na fakulte, priestory fakulty, materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební, a najmä atmosféru našej fakulty.

SvF TUKE pravidelne navštevuje stredné školy, kde prezentuje stredoškolákom okrem odborných prednášok z vybraných oblastí stavebníctva aj študijné programy, proces prijímacieho konania, možnosti zahraničných mobilít a uplatnenia absolventov fakulty v praxi, ale aj voľnočasové aktivity študentov.

Rok 2024

Rok 2023

 

ConstruCom

Súťaž ConstruCom je určená predovšetkým študentom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, ale aj iným študentom, ktorí sa zaujímajú o stavebníctvo.

Rok 2023

 

Detská univerzita „Sme TU pre deti“

Každoročne sa SvF TUKE zúčastňuje akcie Detská univerzita „Sme TU pre deti“ organizovanou TUKE.

Rok 2023

 

Konferencie, odborné a vedecké podujatia (spolu)organizované Stavebnou fakultou TUKE

SvF TUKE každoročne spolu/organizuje viacero významných konferencií, odborných a vedeckých podujatí, prostredníctvom ktorých sa realizuje prezentácia, propagácia a prenos poznatkov a dosiahnutých výsledkov do stavebnej praxe.

Rok 2024

Rok 2023

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Každoročne organizovaná konferencia ŠVOČ na SvF TUKE umožňuje naším študentom prezentovať pred komisiou výsledky svojej práce vo vedeckej a odbornej oblasti, a tiež predviesť svoje prezentačné nadanie a otestovať svoje analytické a argumentačné schopnosti.

Rok 2024

Rok 2023

 

Stretnutie vedenia Stavebnej fakulty TUKE so študentmi fakulty

Vedenie SvF TUKE sa pravidelne minimálne dvakrát za rok stretáva so študentmi fakulty, ktorého cieľom je vypočuť si potreby a návrhy našich študentov, a to nielen z oblasti súčasného a budúceho štúdia a jeho organizácie na fakulte, ale aj ich požiadavky na skultúrnenie fakultných a iných spoločných priestorov, v ktorých študenti trávia čas, tiež hľadať možnosti vzájomnej spolupráce pri organizovaní prezentačných, športových a kultúrnych podujatiach, ale aj o aktuálnych aktivitách a plánovaných víziách fakulty v oblasti spolupráce s praxou a s inými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami doma a v zahraničí a o spoločnom intenzívnom budovaní pozitívneho image fakulty.

Rok 2024

Rok 2023

 

Priemyselná rada Stavebnej fakulty TUKE

Priemyselná rada SvF TUKE je založená na princípoch podpory poslania každého partnera a vytváranie podmienok a predpokladov pre neustále zlepšovanie výkonnosti SvF TUKE v hlavných procesoch (vzdelávanie, veda a výskum, podnikanie).

Rok 2023

 

Memorandá o spolupráci

Stavebná fakulta TUKE má záujem o vzájomnú spoluprácu s inštitúciami zo štátnej a verejnej správy a podnikateľskej sféry založenú na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomnej výhodnosti.

Rok 2024

Rok 2023

 

Vedecká rada Stavebnej fakulty TUKE

Vedecka rada SvF TUKE je kolegiálny orgán akademickej samosprávy fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty a to najmä tým, že prerokúva dlhodobý zámer fakulty, schvaľuje študijné programy, hodnotí vedeckú a odbornú úroveň fakulty, tiež rozhoduje o personálnom rozvoji fakulty (habilitačné/inauguračné konanie), schvaľuje kritéria na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov na fakulte, atď.

Rok 2024

  • 11. apríl 2024 – Vedecká rada SvF TUKE

Rok 2023

  • 16. marec 2023 – Vedecká rada SvF TUKE
  • 30. november 2023 – Vedecká rada SvF TUKE

 

Akademická obec Stavebnej fakulty TUKE

Akademický priestor počas Akademickej obce SvF TUKE je spoločný priestor študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, na ktorom by mali aktívne participovať všetci, ktorým záleží na našej „alma mater“.

Akademický senát SvF TUKE organizuje minimálne jeden krát ročne Akademickú obec SvF TUKE.

Rok 2024

  • 22. máj 2024 – Zhromaždenie členov Akademickej obce SvF TUKE

Rok 2023

  • 17. máj 2023 – Zhromaždenie členov Akademickej obce SvF TUKE

 

Inžinierske a bakalárske štátnice

Inžinierske a bakalárske štátnice (štátne skúšky) na SvF TUKE sa realizujú tak, že v jeden deň je obhajoba záverečnej práce a skúšky zo štátnicových predmetov.

Rok 2024

Rok 2023

 

Promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia

Slávnostná promócia študentov-absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia sa konala v Aule Maxima (TUKE).

Rok 2024

  • 24. jún 2024 – Slávnostné odovzdávanie inžinierskych diplomov absolventom SvF TUKE
  • 2. júl 2024 – Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov absolventom SvF TUKE

Rok 2023

 

Imatrikulácia a beánia študentov Stavebnej fakulty TUKE

Po slávnostnom uvedení prvákov-študentov na vysokoškolskú pôdu (Imatrikulácia) nasleduje slávnosť (Beánia), ktorou starší študenti fakulty symbolicky prijímajú prvákov-študentov medzi seba.

Rok 2024

  • 27. november 2024 – Imatrikulácia a beánia študentov Stavebnej fakulty TUKE

Rok 2023

 

Športový deň Stavebnej fakulty TUKE

Športový deň Stavebnej fakulty TUKE je v znamení „Športujeme – vyhrávajú všetci, ktorí sa chcú hýbať“.

Rok 2023

 

Novoročné stretnutie zamestnancov Stavebnej fakulty TUKE

Na začiatku Nového roka je dobrým zvykom stretnúť sa a zaželať si do Nového roka všetko naj ...

Rok 2024

Rok 2023

  • 9. január 2023 – Novoročné stretnutie zamestnancov Stavebnej fakulty TUKE